Pašto pasaulis, 1934 m. Nr.8 ir 9

zenklas

Burkina Faso pašto ženklas


Sveikas, Vailai
Rašo Dave Lawley G4BUO, "Radio Communication"
Kas sukūrė Morses kodą? 
Atsakymas nėra toks paprastas kaip galvota; Dave Lawley aiškina.

     Samuel Finley Breese Morse gimė netoli Bostono Massachusetts 1791 metais. Jo ankstyvas susidomėjimas elektra buvo pažadintas aukštojoje mokykloje, bet jis pasirinko meno karjerą ir tapo žinomas tapytojas. 1832 metais jis tapo tapybos ir skulptūros profesorium  New York'e. Grįžtant iš kelionės į Europą, laive "Sully", jam kilo ideja apie elektrinį telegrafą. Jis buvo sukonstruotas panaudojant ankstesnį William Sturgeon ir Joseph Henry darbą tyrinėjant elektromagnetizmą, paskutiniojo vardu pavadintas indukcijos matavimo vienetas.
     1835 Morse sukonstavo užrašomąjį telegrafą. Taškai buvo užrašomi ant judančios popierinės juostos ir, iššrifuojant infomaciją, jie buvo suskaičiuojami ir paverčiami skaitmenimis. Pradžioje dešimt skaitmenų, 1-9 ir 0, susidėjo iš vieno iki dešimt taškų, vėliau buvo pridėtas brūkšys, kuris representavo 5 taškus. Morse's mintis buvo, kad paprasti žodžiai informacijoje būtų reprezentuojami skaičių kombinacijomis, o priimantis operatorius suskaičiuotų taškus juostelėje, nustatytų kurie numeriai buvo pasiųsti, pažiūrėtų į kombinacijų žodyną ir ten surastų žodį. Rečiau naudojami žodžiai buvo perduodami paraidžiui, su vėl skaičiais reprezentuojančiais  raides.
     Ši idėja galbūt paimta iš Home Popham kodo, kuris tuo laiku buvo naudojamas Nelson'o jūroje. Vėliavos kombinacijos buvo patikrinamos kodų knygoje ir bet kuris knygoje nesantis žodis turėjo būti siunčiamas atskirai paraidžiui. Pavyzdžiui, Trafalgar pagarsėjusiame pranešime tik vienas žodis "duty" (pareiga) privalėjo būti pasiųstas paraidžiui.
     1837-tais Morse sudarė partnerystę sus Leonard Gale, New York'o mokslo profesorium ir Alfred Vail. Paskutinysis buvo prityręs mašinistas ir jis padarė daug pagerinimų Morses aparatūroje.
     Dirbdamas 30 mylių toliau nuo New York'o miesto, Morristown'e, New Jersey, Vail'as puoselėjo mintį, kad naudojant vietoje taškų serijos numeriams, kodas galėtų susidėti iš taškų, brūkšnių ir tarpų kombinacijų, reprezentuoti raides ir skaitmenis.  Tokiu būdu informaciją būtų galima perduoti tiesioginiai paraidžiui, be reikalingumo žiūrėti  kodų žodyne.
     Samuel Morse buvo labai linkęs ginčytis ir publikuoti save ir jis Vail'ui nesuteikė tinkamo kredito  už jo darbą dar Vail'ui esant gyvam, bet buvo plačiai žinoma, kad Vail'as buvo tikras kodo, kuris turėjo Morse vardą, sukūrėjas.  Tačiau Morse turėjo idėją išvystyti elektrinį telegrafą ir pirmas veikiantis modelis buvo sukonstruotas be Gale arba Vail pagalbos, nors modelis dirbo tik 40 pėdų tolyje.
     Dirbdamas sukurti kodą, Vail apsilankė vietinėje spaustuvėje Morristown'e sužinoti, kurios raidės dažniausia kartojasi anglų kalbos tekste ir šioms raidėms jis priskyrė trumpiausias taškų ir brūkšnių kombinacijas. 1838 Morse paliko žodyno idėją ir "ženklų sistema" susidėjo iš taškų, brūkšnių ir tarpų. Kodas dar turėjo tolimesnius pasikeitimus, bet pasiliko naudojamas kaip "landline" arba "American" Morse code gana toli į 20 amžių.
     24-tą gegužės 1844, pirmoji vieša elektrinio telegrafo demonstracija įvyko 40 mylių atstume nuo Washington'o iki Baltimore. Morse pasiuntė pagarsėjusią informaciją "What hath God wrought" (Ką Dievas padarė - senoje anglų kalboje) iš Aukščiausio Teismo Rūmų ir ji buvo Vail'o priimta  traukinių sandėlyje Baltimore, Maryland. Ši informacija buvo parinkta vieno Morse's draugo jaunos dukrelės ir tai yra citata is Biblijos, Knygos numeriai 23:23.
     Elektrinis telegrafas ir Morse's kodas pradėtas naudoti Europoje viduryje ir vėliau 1840 m. Vokietis, Frederick Gerke, pasidarbavo su problemomis atskiriant standartinį ir ilgą brūkšnį, ir standartinį ir tarp ženklų tarpą, sumažindamas kodą iki taško, brūkšnio ir tarpo, kaip mes žinome jį šiandien. Vyko ir daugiau pakeitimų ir 1865-tais "kontinentinis", arba "tarptautinis" Morse kodas atsirado Tarptautinėje Telegrafo Konferencijoje Paryžiuje labai panašioje formoje, kokioje jis egzistuoja dabar. Per daug metų buvo padaryti maži pakeitimai, pats paskutinis 2004-tais, priimant ženklą @, kuris naudojamas interneto adresuose.
     Abu, Vail'as ir Morse, norėjo, kad ženklai būtų spausdinami ant popierinės juostelės ir iš ten skaitomi kaip taškai ir brūkšniai, bet tuoj pasirodė, kad operatoriai greitai išmoksta ženklus atpažinti iš mašinos, kuri rašo į juostelę, stuksėjimų. Šitas privedė prie "garsinio" išsivystymo: operatorius atpažįsta Morses ženklus tiesiog kaip raides ir skaičius iš garso. Prityrę operatoriai gali atskirti savo instrumento  garsą tarp kitų 40 ar 50 dirbančių instrumentų garsų telegrafo būstinėje. Naujai kvalifikuoti operatoriai padarydavo savo "garsinėms" specialų garsą, uždėdami tabako dėžučių viršelius and armatūros.  Taip "Dangtelis" tapo neprityrusių operatorių pavadinimas, vėliau išsirutuliojęs į blogų operatorių paniekinimą.  Aš esu dėkingas G3ICO ir M0BVE už šito išsireiškimo kilmės paaiškinimą.
     Yra pranešta, kad mirties patale Morse prisipažino, kad jis Vail'ui nepripažino jo darbo vertę, kuriuo jis prisidėjo kuriant Morse's kodą. Nors Samuel Morse buvo 16 metų vyrenis už Vail'ą, jis Alfred Vail'ą pragyveno 13 metų ir mirė 80 metų amžiaus 1872 m.

2012 vasaris.       Iš anglų kalbos vertė J. Lekešys  G4BYW  
  
  Atgal į retro skyrelį